Mehanizam govora i TPI

Mehanizam govora i TPI

Tehnika Pasivnog Izdaha se razlikuje od drugih govornih terapija. Tradicionalne tehnike govorne terapije usmerene su na sam govorni problem.
TPI je usmerena ka pojavama koje prethode govoru. Mucanje nije poremećaj koji je vezan za govor, već za stezanje glasnica (laringo-spazam) koje se odvija neposredno pre govora.

Da bismo govorili, glasnice se spajaju pomoću mišica koji ih okružuju, tako da se lagano dodiruju. Pojačavanjem vazdušnog pritisak ispod njih izbacuje se vazduha iz pluća. Kada je vazdušni pritisak dovoljno veliki on razdvoji glasnice, što dovodi do njihovog vibriranja i stvaranja zvuka. Ovaj zvuk je sirovina za proizvodnju govora. On se pretvara u govor pomoću usana, jezika, vilice, zuba, nepca i ostalih artikulatora.

Glasnice kontrolišu disajni centri u mozgu. Za vreme normalnog disanja one su blago razdvojene neposredno pre udisaja, a onda se nežno zatvaraju kada se vazduh preusmeri, i započne disanje. Otvaranje glasnica je aktivan proces, a nastaje kao rezultat kontrakcije para mišica koji se nalaze u zadnjem dele grkljana. Faza izdisanja je sa druge strane pasivna i predstavlja unutrašnji pokret glasnica prilikom opuštanja mišica. Istraživanja su pokazala da su glasnice pri normalnom, laganom disanju, najopuštenije za vreme izdisaja. Takođe su pokazala da prosečna osoba počinje da zateže glasnice izmedu jedne trećine i jedne polovine sekunde pre govora. Ovaj delić sekunde pre početka govora je kritičan jer u to vreme dolazi do stezanja glasnica. A ujedno je i polazno mesto terapije mucanja. Cilj u lečenju mucanja nije da se leči samo mucanje, već da se spreči da ovaj okidač stigne do mozga.

Od naročitog interesa su nervni završetci koji otkrivaju tenziju koja se razvija u glasnicama. Kada osoba koja muca napne svoje glasnice do te mere da se blokiraju, detektuje se količina tenzije i obrazac nervnih impulsa putuje od nervnih završetaka do mozga. Ovaj obrazac nervnih impulsa je okidač za refleks mucanja.

Ova terapija je u mnogome poseban vid mentalne vežbe. U pitanju je trik kojim osobe koje mucaju moraju ovladati. A trik je u tome da pre govora ne smeju misliti na govor. Umesto toga, moraju misliti samo na to da puste da vazduh izlazi apsolutno pasivno i da budu stalno svesni odlučne namere opuštanja, prilikom pasivnog izlaska vazduha. Kad god imaju nameru da govore, moraju da stanu i ne smeju nameravati da govore, umesto toga, treba da nameravaju da se opuste i dišu, dok vazduh pasivno izlazi iz usta, a onda da prebace fokus namere i počnu da govore sporo.

Osnovni zadaci tehnike su:

  • Automatizovanje izdaha i usporavanje prve reči.
  • Eliminacija stresa koji ima veze sa govorom.

Ovo se pre svega postiže velikim brojem vežbi. Osim što ovo ponašanje čini automatskim, podsvest zahteva stalnu potvrdu da tehnika zaista funkcioniše.

Ono što se uči je zapravo sport. Jedno od pravila je da osoba koja muca mora vežbati i kad joj nije potrebno, da bi to mogla upotrebiti TPI kada je potrebno. Često se dešava da osoba koja muca pokušava da bez dovoljno vežbe primeni tehniku protoka vazduha i postaje obeshrabrena neuspehom. Ono što se uči je dosledno napredovanje u ovom programu, da se jedan korak mora savladati pre nego što se učini sledeci i da se mora uzdržati od nestrpljenja da svoju tehniku oproba u najnezgodnijim situacijama, a da prethodno nije ovladala lakšim situacijama.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Cilj TPI

Cilj TPI

Cilj TPI je da se osoba osposobi da govori sa poznatim i nepoznatim osobama, da se adekvano ponaša u komunikaciji, kao i da se osposobi za kontrolu celokupnog ponašanja uz osećaj sigurnosti i pozitivne emocije.
Zahvaljujući stručnom vođenju sertifikovanog terapeuta i praktikumu sa vežbama, osobe koje mucaju uspešno ovladavaju veštinom dobrog govora i izražavanja u svim govornim situacijama.

Govor osobe koja je mucala postaje potpuno prirodan i kvalitetan. Osobe pričaju lagano bez naprezanja, sa pauzama, odgovarjućim ritmom, melodijom i tempom. Govor je prijatan za slušanje. Savladavanjem TPI osoba koja je mucala postaje dobar govornik.

Tehnika Pasivnog Izdaha je sveobuhvatna metoda koja objedinjuje tehniku govornog disanja, tehnike opuštanja i spuštanja tenzije, tehnike eliminisanja straha od govora i anticipatornog stresa (strahovi, predviđanja) kognitivno-bihejvioralni program, vitaminsku terapiju i režim ishrane.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Terapija mucanja

Terapija mucanja

Mucanje nije bolest i zato ne postoji „lak“ način za njegovo prevazilaženje.

Zasniva se na logopedskoj teoriji i praksi a ostale stručne i bliske oblasti su neophodan član tima (psiholog, neuropsihijatar, neurolog…).

Tretman mucanja sprovodi logoped specijalizovan za ovu oblast poremećaja govora, u saradnji sa drugim stručnjacima.

Obzirom da je mucanje funkcionalni poremećaj, odnosno sindrom velikog broja manifestacija na telesnom, fiziološkom, govorno-jezičkom, psiho-socijalnom planu, mora mu se pristupiti komleksno odredjenom organizacijom, planom programom i tehnikama.

Mucanje nije bolest već stanje koje pogađa, kao što smo rekli, celokupnu osobu kao biopsihosocijalno biće i zato ne možemo govoriti o lečenju mucanja u klasičnom smislu u vidu terapije lekovima, jer ne postoji pilula koja bi ga izlečila. Ali zato možemo govoriti o korigovanju, prevazilaženju i otklanjanju mucanja. Iz tog razloga je njegovo otklanjajnje toliko slozeno i u njemu ucestvuju mnogi faktori. Jedan od njih je i sama osoba koja muca jer korekcija mucanja je projekat osobe koja muca. Stručnjak je tu da je nauči, objasni kao i na koji način je moguće korigovati i prevazići mucanje. Ali je osoba koja muca jedina koja to moze i želi da uradi.

U radu sa osobama koje mucaju postoje dva pristupa u vođenja tretmana.

Jedan pristup je postizanje „lakšeg mucanja“ putem koga se smanjuje emocionlna napetost kako govor ne bi predstavljao prepreku u komunikaciji.

Drugi pristup odnosi se na postizanje fluentnog govora učenjem veština za usporavanjem govora na početku govornog iskaza, melodičnog i ritmičnog govora sa pauzama.

Najbolje je oba pristupa objediniti tako što se osoba koja muca obučava: tehnikama za smanjenje opšte tenzije organizma, odnosno mentalne, emotivne i telesne, tehnikama prihvatanja mucanja i lakšeg uspostavljanja komunikacije, tehnikama za normalizivanje govornog disanja, tehnikama usvajanja novih govornih obrazaca, te načinima za eliminisanje straha od govora i podizanja samopouzdanja, tehnikama za postizanje fluentnog govora i usavršavanja istih u svakodnevnim govornim situacijama, tehnikama usvajanja socijalno prihvatljivi oblika ponašanja.

Motivisanost, istrajnost, volja, disciplina, vežbanje, strpljenje su najvažniji da bi tretman mucanja bio uspešno završen.

Šta podrazumeva uspešno završen tretman?

Možemo reći da suštinu efikasnog tretman čini potpuno i dosledno pridržavanje programa tretmana. Put do uspeha mora biti u kontintitetu i mora trajati duži vremenski period, jer tretmani koji traju nekoliko nedelja ili meseci teško da bi rezultirali uspehom.

Da bi terapija mucanja dala dugoročne raultate dužina njene primene i poštovanja programa je u proseku godinu dana intezivnog i kontinuiranog rada na sebi, kroz nju osoba koja muca uči da postanete sami sebi terapeut, i da se suoči sa ekstremno stresnim situacijama u govoru. Što znači da ona ne obuhvata samo rad na govoru već i psihosocijalni aspekt ličnosti.

Pitanje koje se često nameće u terapiji mucanja „Koji tretman mucanja je najefikasniji?“

Ne postoje dve osobe koje imaju isti tip mucanja, niti isti pogled na svoje stanje fluentnog odnosno neflentnog govora. Na ovo pitanje nije lako dati potpun odgovor, jer je teško definisati termin „efikasan“. Za nekoga je efikasan tretman, treman kojim se postiže potpuna govorna fluentnost, ali druge osobe koje mucaju uspešan tretman vide kao pomoć u ostvarivanju bolje komunikacije, bez obzira što mucanje nije u potpunosti eliminisano.

Terapeut mora biti iskren prema pacijentu i mora mu skrenuti pažnju da prestanak mucanja menja i njegovo ponašanje, samopouzdanje i kvalitet života. Pacijent mora biti uporan i mora znati šta očekuje od terapije, da bi postigao ono što želi. Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni možemo reći da će tretman rezultirati fluentnim govorom osobe koja je mucala.

Uspešno završen tretman odnosi se na:

  • Postizanje fluentnog govora u govornim situacijama i eliminisanje anticipatornog stresa i straha od govora.
  • Postizanje zadovoljavajuće komunikacije bez obzira što govor nije u potpunosti fluentan ali osoba može nesmetano da ulazi u govorne situacije i nema strah od govora.
  • Osoba sebe više ne doživljava kao osobu koja muca, subjektivno više ne trpi i oseća se dobro dok govori u većini govornih situacija.

 

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Call Now Button