Terapija mucanja

Mucanje nije bolest i zato ne postoji „lak“ način za njegovo prevazilaženje.

Zasniva se na logopedskoj teoriji i praksi a ostale stručne i bliske oblasti su neophodan član tima (psiholog, neuropsihijatar, neurolog…).

Tretman mucanja sprovodi logoped specijalizovan za ovu oblast poremećaja govora, u saradnji sa drugim stručnjacima.

Obzirom da je mucanje funkcionalni poremećaj, odnosno sindrom velikog broja manifestacija na telesnom, fiziološkom, govorno-jezičkom, psiho-socijalnom planu, mora mu se pristupiti komleksno odredjenom organizacijom, planom programom i tehnikama.

Mucanje nije bolest već stanje koje pogađa, kao što smo rekli, celokupnu osobu kao biopsihosocijalno biće i zato ne možemo govoriti o lečenju mucanja u klasičnom smislu u vidu terapije lekovima, jer ne postoji pilula koja bi ga izlečila. Ali zato možemo govoriti o korigovanju, prevazilaženju i otklanjanju mucanja. Iz tog razloga je njegovo otklanjajnje toliko slozeno i u njemu ucestvuju mnogi faktori. Jedan od njih je i sama osoba koja muca jer korekcija mucanja je projekat osobe koja muca. Stručnjak je tu da je nauči, objasni kao i na koji način je moguće korigovati i prevazići mucanje. Ali je osoba koja muca jedina koja to moze i želi da uradi.

U radu sa osobama koje mucaju postoje dva pristupa u vođenja tretmana.

Jedan pristup je postizanje „lakšeg mucanja“ putem koga se smanjuje emocionlna napetost kako govor ne bi predstavljao prepreku u komunikaciji.

Drugi pristup odnosi se na postizanje fluentnog govora učenjem veština za usporavanjem govora na početku govornog iskaza, melodičnog i ritmičnog govora sa pauzama.

Najbolje je oba pristupa objediniti tako što se osoba koja muca obučava: tehnikama za smanjenje opšte tenzije organizma, odnosno mentalne, emotivne i telesne, tehnikama prihvatanja mucanja i lakšeg uspostavljanja komunikacije, tehnikama za normalizivanje govornog disanja, tehnikama usvajanja novih govornih obrazaca, te načinima za eliminisanje straha od govora i podizanja samopouzdanja, tehnikama za postizanje fluentnog govora i usavršavanja istih u svakodnevnim govornim situacijama, tehnikama usvajanja socijalno prihvatljivi oblika ponašanja.

Motivisanost, istrajnost, volja, disciplina, vežbanje, strpljenje su najvažniji da bi tretman mucanja bio uspešno završen.

Šta podrazumeva uspešno završen tretman?

Možemo reći da suštinu efikasnog tretman čini potpuno i dosledno pridržavanje programa tretmana. Put do uspeha mora biti u kontintitetu i mora trajati duži vremenski period, jer tretmani koji traju nekoliko nedelja ili meseci teško da bi rezultirali uspehom.

Da bi terapija mucanja dala dugoročne raultate dužina njene primene i poštovanja programa je u proseku godinu dana intezivnog i kontinuiranog rada na sebi, kroz nju osoba koja muca uči da postanete sami sebi terapeut, i da se suoči sa ekstremno stresnim situacijama u govoru. Što znači da ona ne obuhvata samo rad na govoru već i psihosocijalni aspekt ličnosti.

Pitanje koje se često nameće u terapiji mucanja „Koji tretman mucanja je najefikasniji?“

Ne postoje dve osobe koje imaju isti tip mucanja, niti isti pogled na svoje stanje fluentnog odnosno neflentnog govora. Na ovo pitanje nije lako dati potpun odgovor, jer je teško definisati termin „efikasan“. Za nekoga je efikasan tretman, treman kojim se postiže potpuna govorna fluentnost, ali druge osobe koje mucaju uspešan tretman vide kao pomoć u ostvarivanju bolje komunikacije, bez obzira što mucanje nije u potpunosti eliminisano.

Terapeut mora biti iskren prema pacijentu i mora mu skrenuti pažnju da prestanak mucanja menja i njegovo ponašanje, samopouzdanje i kvalitet života. Pacijent mora biti uporan i mora znati šta očekuje od terapije, da bi postigao ono što želi. Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni možemo reći da će tretman rezultirati fluentnim govorom osobe koja je mucala.

Uspešno završen tretman odnosi se na:

  • Postizanje fluentnog govora u govornim situacijama i eliminisanje anticipatornog stresa i straha od govora.
  • Postizanje zadovoljavajuće komunikacije bez obzira što govor nije u potpunosti fluentan ali osoba može nesmetano da ulazi u govorne situacije i nema strah od govora.
  • Osoba sebe više ne doživljava kao osobu koja muca, subjektivno više ne trpi i oseća se dobro dok govori u većini govornih situacija.

 

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

0 Comments

Submit a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Call Now Button